Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Przymierze


Przymierze  Proroka Muhammada z Chrześcijanami   

 

 Muzułmanie winni troszczyć się o chrześcijan i ich bronić. Ci, którzy się do tego nie zastosują, łamią przymierze z Bogiem – takie jest główne przesłanie dokumentu ułożonego i podpisanego własnoręcznie przez proroka Mahometa, zwanego przez muzułmanów Muhammadem. Gdyby ten VII-wieczny dokument był powszechnie znany wśród wyznawców islamu, inaczej wyglądałyby dziś stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie.        

 

Chrześcijanie i muzułmanie stanowią dziś połowę populacji ludzkości na ziemi. Można więc uznać, że przyszłość świata będzie w dużej mierze uzależniona od tego, czy tym dwóm wspólnotom uda się zjednoczyć we wzajemnym zrozumieniu i pokoju. Rodzi się więc pytanie, czy istnieje płaszczyzna porozumienia, czy fundament, na którym takie porozumienie można budować?

 

Jezus – duch pochodzący od Boga

Pierwszym istotnym krokiem by rozpocząć dialog, jest zmiana wzajemnego podejścia. Zamiast rywalizować, uwłaczać sobie i skupiać się na różnicach teologicznych, chrześcijanie i muzułmanie powinni skoncentrować się na wspaniałych przykładach wielowiekowej, pokojowej koegzystencji w pewnych okresach historii, oraz częściach świata i uwierzyć, że takie pokojowe współistnienie jest dziś nadal możliwe. Powinni się również skupić na wspólnych elementach ich religii, by zbudować pomost i fundament dalszego dialogu.

Koran, księga objawiona muzułmanów uznaje poprzednie objawienia i wysłanników Boga Starego Testamentu, jak Abraham, czy Mojżesz. To samo dotyczy Nowego Testamentu, w odniesieniu do postaci Jezusa i Maryi.  Żydzi i chrześcijanie są nazwani „Ludźmi Księgi” (ahl al kitab) i dzielą swój duchowy rodowód od czasów proroka Abrahama. Islam wyraźnie stwierdza, że zbawienie można osiągnąć również w religiach wcześniej objawionych:

Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli,
ci, którzy wyznają judaizm,
chrześcijanie i sabejczycy,
i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni
i którzy czynią dobro,
wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana;
i nie odczują żadnego lęku,
i nie będą zasmuceni!

(Koran, sura2, wiersz 62


Sura 10 Koranu zwana Marjam, poświęcona jest Marii matce Jezusa i jego cudownym narodzinom. Jezus w islamie nazywany jest „duchem pochodzącym od Boga” (Ruh Allah).  Sura 3 wiersz 59 zaś mówi, że:

Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: 
On stworzył go z prochu,
a następnie powiedział do niego:
"Bądź!" - i on jest

    

Karta Przywilejów od Proroka 

Historia międzywyznaniowego współistnienia i harmonii między chrześcijanami i muzułmanami posiada czternastowieczną historię. Dwa żywe przykłady tej harmonii można znaleźć za murami klasztoru Świętej Katarzyny: pierwszy to mały meczet, zbudowany przez zakonników dla muzułmanów. Drugi, to spisany w 628 roku niezwykle ważny dokument, który wyznaczył bieg przyszłych relacji obu religii. Wiedza o tym dokumencie może dzisiaj mieć również wpływ i przełomowe znaczenie na podejście muzułmanów do chrześcijan i nawzajem.

W roku 628, delegacja mnichów z klasztoru Świętej Katarzyny przybyła do Proroka Muhammada domagając się zagwarantowania im pokoju i bezpieczeństwa. W odpowiedzi, Prorok wydał im obietnicę w formie Karty Przywilejów. Składała się ona z kilku klauzul obejmujących wszystkie aspekty praw człowieka, w tym kwestie ochrony chrześcijan i wolności wyznania, przemieszczania się, swobody do ustanawiania własnych sędziów, do posiadania i zachowania nieruchomości, zwolnienie ze służby wojskowej, a także prawo do ochrony w czasie wojny. Karta Przywilejów została spisana przez Alego ibn Abi Taliba, towarzysza Muhammada w obecności świadków.

Klasztor św. Katarzyny znajduje się w dolinie Wadi al-Dajr u stóp Góry Świętej Katarzyny i góry Synaj, na półwyspie Synaj i jest najstarszym chrześcijańskim klasztorem w Egipcie. Mieści się w nim największe po Watykanie archiwum chrześcijańskich manuskryptów. Klasztor jest świętym miejscem pielgrzymek chrześcijan i przedstawia bezcenną dla nich wartość. Zgodnie z daną przez Proroka obietnicą, klasztor chroniony jest przez muzułmanów przez ostatnie 14 wieków. 

Oto tłumaczenie tego dokumentu:

http://newageislam.com/picture_library/NewAgeIslamMoDPrivilegesCh1.jpg

„W imię Boga Miłosiernego, Litościwego

To jest wiadomość od Muhammada syna Abdullaha, jako przymierze z tymi, którzy przyjęli chrześcijaństwo i gdziekolwiek by nie byli, będziemy z nimi. Zaprawdę, moi towarzysze (sahaba), pomocnicy i moi zwolennicy bronić ich będą, gdyż chrześcijanie są moimi obywatelami i przysięgam na Boga, wystąpię przeciw temu, z czego oni będą niezadowoleni.

Przymus nigdy nie będzie na nich stosowany.  Ani usuwanie sędziów z ich stanowisk, ani mnichów z ich miejsc kultu. Niech nikt nie niszczy ich domów modlitwy, wyrządza im szkody, ani niczego im nie zabierze, co do nich należy.

Ten, kto się do tego nie zastosuje, złamie przymierze z Bogiem i dopuści się do nieposłuszeństwa Jego wysłannika Muhammada.

Zaprawdę, chrześcijanie są moimi sprzymierzeńcami i ja obiecuję im, że nikt nie będzie zmuszać ich do emigracji, czy udziału w walce. Muzułmanie będą walczyć by ich chronić.

Jeśli kobieta chrześcijańska poślubi muzułmanina, nie może się to odbywać bez jej aprobaty. Nikt nie może jej   przeszkadzać w chodzeniu na modlitwę do kościoła.

Ich kościoły mają być szanowane. Nikt im nie przeszkodzi w ich naprawie, ani w zachowaniu ich świętości.

Nikt ze wspólnoty muzułmanów (umma) nie złamie tego przymierza aż do dnia zmartwychwstania (kajamat).”


Z treści tego edyktu jasno wynika, że obowiązuje on również poza obszarem klasztoru i dotyczy wszystkich chrześcijan na całym świecie, wówczas i obecnie. Edykt nie stawia chrześcijanom żadnych warunków chrześcijanom i jedynym kryterium uzyskania przywilejów jest bycie chrześcijaninem.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że prawna ochrona Ludzi Księgi (żydów i chrześcijan) jest zapisana w samym muzułmańskim objawieniu i oparta jest na jedności przekazu Abrahama.

Ta jedność wychodzi poza różnice pomiędzy społecznościami wyznaniowymi tworzącymi jedną abrahamową rodzinę.

Znamienne jest również to, że monastycyzm w punktu widzenia islamu jest innowacją, zawartą w powiedzeniu, la rahbaniyya fi’l-islam (nie ma monastycyzmu w islamie). W islamie małżeństwo nazywa się nawet „połową religii.” Dlaczego więc Prorok Muhammad decyduje się dać tak poważną obietnicę zakonnikom żyjącym w celibacie?  Po pierwsze, Prorok Muhammad był niezwykle tolerancyjny dla odmienności innych wyznań i form oddawania czci Jedynemu Bogu. Inne wyjaśnienie zawarte jest w samym Koranie (5:82):

I z pewnością się przekonasz,
że najbliżsi, przez swoją przyjaźń,
tym, którzy uwierzyli,
są ci, którzy mówią:
"My jesteśmy chrześcijanami!"
Tak jest, albowiem są wśród nich księża i mnisi
i oni nie wbijają się w pychę.
 

Swoim gestem, Prorok Muhammad nie tylko wyraził szacunek i podziw dla ludzi, którzy całym swoim życiem oddają się służbie Bogu, ale wyraźnie wskazuje, że oddanie Bogu powinno stanowić duchowy i integralny element codziennego podejścia religijnego każdego muzułmanina. 


Nie bać się, lecz zrozumieć!                                          

Dziś, pomimo tylu wspólnych elementów dla chrześcijaństwa i islamu, przepaść między nimi powiększa się. Napięcie miedzy cywilizacją chrześcijańska a muzułmańską rośnie, podsycane przez światowe media, czy partykularne interesy światowych mocarstw, dlatego zrozumienie i spotkanie z islamem w duchu tego edyktu jest rzeczą pierwszorzędną. Media stale strasząc chrześcijan zalewem migrantów muzułmańskich z jednej strony i dynamicznym wzrostem demograficznych muzułmanów za Zachodzie, mobilizują Zachód bardziej w kierunku konfrontacji, niż dialogu. Spotkanie z islamem jest możliwe jedynie wtedy, kiedy chrześcijanie zrozumieją, że islamu nie należy się bać, islam wystarczy jedynie zrozumieć! 

Karta Przywilejów jest spadkiem i wyrazem woli, jaką Prorok Muhammad pozostawił muzułmanom na całym świecie na przyszłość.  Dotyczy to szczególnie współczesnych społeczności muzułmańskich mieszkających w ubogich zakątkach ziemi, w których nierzadko dochodzi do przemocy w stosunku do mniejszości chrześcijańskich. Karta powinna być gwarantem pokoju dla chrześcijan, ale również zachętą, aby bracia chrześcijanie lepiej poznali swych braci muzułmanów i zrozumieli ich religię.

Wierzę, że muzułmanie realizując wolę Proroka Muhammada zawartą w Karcie przywilejów i samego Boga zawartą w Koranie, będą budować pomost dialogu między dwoma religiami i cywilizacjami. W głębi ludzkiego serca leży zawsze dobroć, niezależnie od tego, czy jest to serce muzułmanina, czy chrześcijanina. Jeśli wszyscy, a przynajmniej większość chrześcijan i muzułmanów to zrozumie, wtedy może zapanować pokój. Dał tego przykład prorok Muhammad odwiedzając klasztor św. Katarzyny. Wydany edykt Prorok zapieczętował swoją własną dłonią. W roku 1517 sułtan Salim potwierdził przywileje klasztoru, ale zabrał do sułtańskiego skarbca w Stambule oryginał dokumentu. Klasztorowi zwrócił poświadczoną kopię oryginału, na której widnieje miejsce, gdzie została odciśnięta dłoń proroka Muhammada. 

 

Obecne znaczenie Karty Praw

Czytając Kartę Przywilejów może nasuwają się pytania, dlaczego tak ważny dokument nie jest powszechnie znany i czy zwaśnione strony kiedykolwiek sięgały do niego w próbie osiągnięcia dialogu? Pytanie może się jednak okazać prostsze niż sama odpowiedź. Przywileje nadane chrześcijanom wynikają bezpośrednio z Koranu, a więc są nakazem muzułmanów względem chrześcijan. Takie przywileje są jednak jednostronne, ponieważ chrześcijanie nie oferują niczego w zamian. Muzułmanie, w przypadku klasztoru św. Katarzyny w pełni dochowali swojej obietnicy: Klasztor stoi i funkcjonuje do dziś na terytorium, które od 14 wieków należy do muzułmanów. Czy muzułmanie wypełniali testament Proroka Muhammada na innych obszarach dar al- islam (świat islamu)? 

Do czasów rekonkwisty Żydzi i chrześcijanie żyli bezpiecznie w średniowiecznej Hiszpanii i innych częściach świata islamu, jak choćby Palestyna, czy Egipt, gdzie istniało setki kościołów, a wyznawcy cieszyli się wolnością religijną. Czy muzułmanie cieszyli się podobną swobodą wyznania w tym czasie w Europie? Prawdopodobnie prócz mauretańskiej Hiszpanii, w Europie nie było ani jednego meczetu, ani wyznawców islamu. Tym sposobem, Karta Praw poszła w zapomnienie. Kolejne wyprawy krzyżowe i konfrontacja chrześcijańskiej Europy ze światem islamu zapewne przekonały muzułmanów, że chrześcijanie nie są partnerami do dialogu.

Dopiero historyczny II Sobów Watykański, który był bezprecedensowym gestem Kościoła Katolickiego w stronę islamu, podjętym i  kontynuowanym przez Jana Pawła II, dał początek dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego, któremu jednak prawdziwy początek dał sam Prorok islamu 14 wieków temu. Dialog, pomimo tak solidnych fundamentów, dopiero od niedawna zaczął nabierać pełnego  znaczenia.

23 września 2010 roku Król Jordanii Abdullah II zaproponował Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ utworzenie World Interfaith Harmony Week (Światowego Tygodnia Harmonii Międzywyznaniowej). 20 pażdziernika 2010 Książę Ghazi bin Muhamad, kuzyn króla Jordanii, jako jego specjalny doradca i wysłannik zaprezentował propozycję króla Zgromadzeniu Ogólnemu. Zosłatała one jednomyślnie przyjęta. >>

2 listopada 2010 w Światowej Radzie Kościołów w Genewie odbyło się spotkanie „Transforming Communities: Christians and Muslim  Building a Common Future,” z udziałem czołowych uczonych i przywódców chrześcijańskich i muzułmańskich. >>

W świetle wspomnianych inicjatyw inspirowanych pragnieniem dialogu i osiągnięcia pokoju na świecie, przekaz Karty Przywilejów Proroka Muhammada wydaje się być bardziej niż kiedykolwiek aktualny i na czasie. 

Copyright 2010 Andrzej Saramowicz
(z małymi poprawkami w 2014)


P.S. Od czasu pisania teksu w 2010 wiele zmieniło się na obszarze Lewantu. Dojście do władzy ugrupowania ISIS, czyli tak zwanego "kalifatu" i pozbawione skrupułów mordowanie chrześcijan przez czlonków tego "kalifatu" jest rażącym łamaniem dzidzictwa Proroka Muhammada i postanowień przymierza między światem islamu i całym chrześcijaństwem.

Niedawno została napisana praca The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World, ktorej autorem jest John Adnrew Morrow.

 http://www.amazon.com/Covenants-Prophet-Muhammad-Christians-World/dp/159731465X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1409096526&sr=1-1&keywords=The+Covenants+of+the+Prophet+Muhammad+with+the+Christians+of+the+World


Wicej informacji na temat całego projektu:

http://covenantsoftheprophet.wordpress.com/