Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Preambuła

Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego

W 1996 roku została powołana w Polsce  Szkoła Nauk Sufich, jej założycielem był Andrzej Saramowicz. Szkoła posiada afiliację z Institute of Search for Truth w Delhi, Indie, oraz Szkołami Nauk Sufich na wszystkich kontynentach.

Celem Instytutu i Szkoły było niesienie pomocy psychologicznej i duchowej osobom poszukującym i potrzebującym głębszej duchowości, poprzez praktykę osadzoną w wielowiekowej duchowej tradycji sufich. Szkoła jest otwarta dla wszystkich osób, bez względu na ich wyznanie, narodowość, czy wyznawaną religię.

Po wydarzeniach 11 września 2001, które spowodowały bezprecedensową falę nietolerancji religijnej w świecie zachodnim skierowanej przeciwko islamowi, zaistniała potrzeba przeciwstawienia się fałszywym stereotypom związanymi z religią islamu i jej wyznawcami.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Szkoła Nauk Sufich rozszerzając formułę i zakres swojego działania, oraz przenosząc wartości duchowe na grunt społeczny, powołała Polską Fundację Sufich im. Dżelaladdina Rumiego.

Fundacja wyrosła z 15 letnich doświadczeń Szkoły w Polsce i odnosząc się do najwyższych ludzkich wartości, wzajemnego poszanowania, miłości, zrozumienia i tolerancji, bezpośrednio nawiązuje do tradycji, doświadczeń, oraz dziedzictwa duchowego sufich.

Celem Fundacji nie jest promowanie konkretnej religii, ale umożliwienie dialogu między-religijnego, kierując się zasadą pokojowego współistnienia, tolerancji i szacunku dla odmiennych wyznań i światopoglądu, pluralizmu, oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Innym ważnym wydarzeniem ostatniej dekady, było wejście naszego Kraju do Unii Europejskiej. Polska w nadchodzących latach będzie musiała w większym niż do tej pory stopniu zmierzyć się z zagadnieniem migracji społeczności pochodzącej z innych kultur i wyznań. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w ramach implementacji dyrektyw antydyskryminacyjnych Unii, Polska przyjęła Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009.

Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego pragnie aktywnie partycypować w zmianach zachodzących w naszym Kraju i realizować swoje zamierzenia poprzez propagowania myśli i sztuki związanej z obszarem kulturowym świata islamu, oraz na drodze wymiany intelektualnej i artystycznej realizować ideę polskiej kultury ponad podziałami. W swoich działaniach i pracy Fundacja odwołuje się do konstytucyjnego prawa wolności obywatelskich i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.