Polska Fundacja Sufich

W strone serca

Fundacja

1. Statut

2. Ludzie Fundacji

3. PreambułaROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1.   Fundacja pod nazwą: Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona została przez: Andrzeja Saramowicza i Monikę Limbach-Saramowicz zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym pod numerem Repertorium nr 1862/2012 sporządzonym w dniu 20 marca 2012.

2.   Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 § 2

 1.   Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wólka Kozodawska, Gmina Piaseczno.

2.   Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.   Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
o ile będzie to zgodne z miejscowym prawem.

4.   Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały lub filie w Polsce
 i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli lub swoje przedstawicielstwa.

 § 3

 1.   Fundacja posiada osobowość prawną.

2.   Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3.   Rokiem obrotowym fundacji jest rok kalendarzowy.

4.   Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 § 4

 1.   Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami

 i instytucjami o celach zbliżonych do celów Fundacji.

2.   Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

  § 5

 1.   Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, 

o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.

2.   Nazwa i logo Fundacji są chronione prawem.

3.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 § 6

 Fundacja może ustanawiać certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

  ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 7

  Celami Fundacji są:

     1.   Rozwój wiedzy społeczeństwa polskiego na temat duchowego dziedzictwa, myśli, kultury oraz sztuki wywodzących się z kręgu kulturowego świata islamu, zwłaszcza tradycji sufizmu.

2.   Upowszechnianie arcydzieł kultury światowej i literatury, w szczególności dorobku poetyckiego Dżelaladdina Rumiego.

3.   Promowanie tradycji i praktyk sufich w obszarze rozwoju duchowego potencjału człowieka i kształtowania charakteru, służących lepszemu funkcjonowaniu we własnej rodzinie
 i społeczeństwie.

4.   Przełamywanie stereotypów poprzez upowszechnianie prawdziwego wizerunku islamu  jako religii pokoju, tolerancji i sprawiedliwości społecznej.

5.   Działania na rzecz integracji emigrantów i konwertytów muzułmańskich w polskim społeczeństwie, oraz w budowaniu ich własnej tożsamości kulturowej.

6.   Pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7.   Praca nad realizacją idei kultury ponad podziałami, którą powinna wzbogacić twórczość kulturalna, filozoficzna i artystyczna innych krajów, w oparciu o historyczny wątek spotkań Polski 
z Orientem oraz  w oparciu o tradycje i myśl sufich.

8.   Stałe działanie na rzecz porozumienia, dialogu, harmonii i wzajemnego poznania kultur i religii, szczególnie tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej.

9.   Rozwijanie i umacnianie zrozumienia, szacunku oraz postawy równości wobec odmienności kulturowych i religijnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

10. Podejmowanie oraz inicjowanie działań mających na celu rozwijanie świadomości prozdrowotnej i ekologicznej poprzez kształtowanie postaw zaangażowania w kwestie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, oraz propagowanie zasad „głębokiej ekologii”.

11. Wspieranie roli kobiety w rozwijaniu prawdziwego partnerstwa kobiety i mężczyzny
 oraz w budowaniu szczęśliwej rodziny i społeczeństwa.

12. Działanie na rzecz odbudowy obywatelskiego, wielokulturowego i wielowyznaniowego społeczeństwa Polski.

13. Rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych poprzez: kulturę, sztukę, oświatę i edukację.

14. Propagowanie wolności wyznania, równości wobec prawa, dialogu społecznego, tworzenie więzi i pojednania.

15. Przeciwdziałanie wszelkim stereotypom, ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, etnocentryzmowi, wykluczeniu społecznemu, uprzedzeniom, nihilizmowi i demoralizacji.

16. Promocja i ochrona zasad pluralizmu w przestrzeni religijnej, kulturowej, ideologicznej
 i społecznej.

17. Promowanie i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

  § 8

 Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:

 1.   Organizowanie i pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu:

a.   konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, kursów językowych, warsztatów artystycznych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych,

b.   wystaw, targów, inicjatyw społecznych,

c.    programów telewizyjnych, radiowych, materiałów prasowych w zakresie objętym celami Fundacji, 

d.   festiwali o charakterze społeczno – kulturalnym, imprez artystycznych i innych przedsięwzięć
 o charakterze edukacyjnym, kulturoznawczym i popularyzatorskim w kraju i za granicą, sprzyjających celom Fundacji,

e.   tłumaczeń i wydawania dzieł będących światowym dziedzictwem literatury.

2.   Kultywowanie współistnienia w Polsce wielowiekowej tradycji kultur chrześcijańskiej, żydowskiej i muzułmańskiej.

3.   Pomoc i współpracę z osobami i instytucjami współtworzącymi politykę edukacyjną 
w szkolnictwie, oraz odpowiedzialnymi za działania na rzecz wolności i równości wyznania.

4.   Zwalczanie stereotypów związanych z religią i kulturą islamu.

5.   Psychologiczne i duchowe wsparcie emigrantów i konwertytów muzułmańskich w Polsce.

6.   Udostępnianie praktyk medytacyjnych realizowanych przez Szkołę Nauk Sufich.

7.   Pomoc rzeczową i finansową dla osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie kwest pieniężnych i zbiórek rzeczowych, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

8.   Finansowanie lub dofinansowywanie wydawnictw.

9.   Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej 
i artystycznej.

10. Fundowanie stypendiów dla osób zaangażowanych w dziedzinach nauki, kultury, sztuki  lub realizujących cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

11. Działalność informacyjna i wydawnicza publikacji drukowanych, audiowizualnych
 i elektronicznych, poświęconych problematyce służącej celom Fundacji. 

12. Organizowanie obozów i warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych, wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą, w zakresie objętym celami Fundacji.

13. Uruchomienie działalności galerii sztuki i rękodzielnictwa artystycznego, biblioteki, księgarni lub antykwariatu tematycznego, kawiarni czy innego miejsca spotkań.

14. Powołanie i prowadzenie ośrodka dialogu i modlitwy w celu spotkań międzywyznaniowych.

15. Powołanie instytutu naukowego do studiów nad sufizmem.

Działalność określona w § 8 może być prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego.


ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 § 9 

 1.   Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.   Dochodami Fundacji ponadto są:
     

a.   darowizny, spadki, zapisy,              

b.   dotacje, subwencje i granty osób prawnych,           

c.    dochody ze zbiórek i imprez publicznych,  

d.   dochody z majątku Fundacji,          

e.   dochody z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych
      i inwestycyjnych Fundacji,              

f.    udziały i lokaty,    

g.   fundusze Unii Europejskiej,            

h.   dotacje uzyskane od jednostek administracji państwowej lub samorządowych,

i.     środki przekazane Fundacji przez inne organizacje.

j.     przychodów z odpłatnej działalności  pożytku publicznego.

3.   Dochody ze źródeł, o których mowa w ust.2 powyżej, przeznaczane są na realizację celów,
o których mowa w § 7 i 8 powyżej.

 § 10

 Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 § 11

 Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 § 12

 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 § 13

 1. Przysporzenie majątkowe dokonane na rzecz Fundacji może być uhonorowane poprzez odnotowanie tego faktu w wydawnictwach Fundacji oraz przekazanie darczyńcy dyplomu honorowego.

2. Podmioty, które dokonają na rzecz Fundacji jednorazowej lub łącznych darowizn, których wartość wynosić będzie co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) Euro, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter honorowy i osobisty.


ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 § 14

 1.   Organami Fundacji są:

a.   Rada Fundacji,

b.   Zarząd Fundacji,

c.    Rada Programowa.

2.   Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

 Rada Fundacji

§ 15

1.   Fundatorzy w drodze jednomyślnej decyzji powołują Członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego na dwuletnią kadencję.

2.   Członkostwo w Radzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci, zrzeczenia się lub odwołania przez Fundatorów. Odwołanie przed upływem kadencji może nastąpić w szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku długotrwałej choroby członka Rady uniemożliwiającej udział w pracach Rady lub stwierdzenia przez fundatorów działania niezgodnego ze statutem lub na niekorzyść Fundacji.

§ 16

1.   Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób.

2.   Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 
i przewodniczy zebraniom Rady.

3.   Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4.   Rada Fundacji zbiera się przynajmniej jeden raz w roku.

5.   Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

6.   Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

7.   Posiedzenia mogą także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 § 17

 1.   Do kompetencji Rady Fundacji należy:


a.   uchwalanie planów Rady Fundacji,

b.   zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

c.    przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

2.    Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 Zarząd Fundacji

 § 18

 1.   Fundatorzy w drodze jednomyślnej decyzji powołują Członków Zarządu Fundacji, w tym jej Przewodniczącego na dwuletnią kadencję.

2.   Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci, zrzeczenia się lub odwołania przez Fundatorów. Odwołanie przed upływem kadencji może nastąpić w szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku długotrwałej choroby członka Zarządu uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, lub stwierdzenia przez Fundatorów działania niezgodnego ze statutem lub na niekorzyść Fundacji.

 § 19

1.   W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 osób.

2.   Fundatorzy wybierają z grona członków Zarządu Fundacji Prezesa oraz wiceprezesów.

3.   Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.   Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

5.   Posiedzenia mogą także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 § 20

1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Do zadań Zarządu należy:

a. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
e. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
f. uchwalanie rocznych planów finansowych.

3. Jednostki organizacyjne Fundacji tworzone są na mocy uchwały Zarządu po zatwierdzeniu ich przez Radę Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy.
7. Członkowie Zarządu nie mogą łączyć tej funkcji z funkcją członkowstwa w Radzie Fundacji.

 § 21

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

2. Do zadań Prezesa należy:

a. zwoływanie posiedzeń Zarządu,
b. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
d. nadzorowanie wykonania uchwał Zarządu.


Sposób reprezentacji

§ 22

 1.   Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust.2.

2.   W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 złotych oświadczenia woli składa Prezes Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.

 Rada Programowa Fundacji

§ 23

1.   Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym.

2.   Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona.

3.   Członkami Rady Programowej mogą być zarówno obywatele polscy jak i obywatele innych krajów.

4.   Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach i imprezach Fundacji.

5.   Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Radę Fundacji na pisemny wniosek Zarządu na okres kadencji dwóch lat.

6.   Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 

 § 24

 Do uprawnień Rady Programowej należy:

a.   wskazywanie kierunku działań Fundacji,

b.   inicjowanie programów bądź innych działań o charakterze doradczym,

c.    Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach z którymi zwróci się Zarząd lub Rada fundacji.

 § 25

 1.   Posiedzenia Rady Programowej może odbywać się łącznie z posiedzeniami Rady Fundacji po powiadomieniu wszystkich jej członków w formie pisemnej przez Zarząd Fundacji.

2.   Uchwały Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów.

 § 26

Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje honorowo i nie mogą z tego tytułu otrzymywać żadnego wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych 
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.


 ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1.   Realizując uprawienia określone w niniejszym statucie Fundatorzy podejmują decyzje jednomyślnie.

2.   W razie śmierci Fundatorów ich uprawnienia wynikające z niniejszego statutu przejmuje Rada Fundacji.

 Zmiana statutu

 § 28

 Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji może być dokonana przez Fundatorów.

 Połączenie z inną fundacją

 § 29

  1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.


 Likwidacja Fundacji

 § 30

1. Fundatorzy podejmują uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, przeznaczone one zostaną na cele zbliżone z celami Fundacji, w szczególności mogą być one przedmiotem darowizny na rzecz innej fundacji o zbliżonych celach statutowych do niniejszej Fundacji.

 Fundatorzy:

 Andrzej Saramowicz

 Monika Limbach-Saramowicz

 Wólka Kozodawska

 dnia 19 marca 2012